Floor Plan

Print

 

Building 23 Floor 3

23-3

 

รายละเอียดของห้องค้นคว้า

ห้องอุปกรณ์ที่มีให้บริการลักษณะเพดาน
ห้อง 1 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 2 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 3 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 4 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 5 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 6 โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 7 โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 8 โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 9 โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 10 โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 11 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 12 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 13 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 14 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 15 โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 16 โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 17 โต๊ะ เก้าอี้ กระดานไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 18 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 19 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 20 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 21 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน ไม่มีเพดาน
ห้อง 22 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน มีเพดาน
ห้อง 23 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน  มีเพดาน
ห้อง 24 โต๊ะ เก้าอี้ กำแพงเขียนได้ลบได้ แปรงลบกระดาน  มีเพดาน